Cristian Emens-Aranas

Investigador predoctoral

ORCID: orcid.org/0000-0001-7091-8608
Email: emens@ub.edu

Short biography

Recerca de la Prehistòria al nordest peninsular orientat al estudi de les matèries primeres del macroutillatge lític. Treball Final de Màster amb títol “Anàlisi de la indústria lítica polimentada: proposta d’anàlisi
tecnològica i aproximació als sistemes de captació i aprovisionament de la matèria primera al neolític el nordest peninsular.”
Actualment desenvolupant una tesis doctoral amb títol “Aprovisionamiento y gestión de los recursos líticos para el macroutillaje en el noreste peninsular durante el Tardiglaciar”.