12/04/2023

La ceràmica de vernís negre a la Mediterrània occidental: eleccions tecnològiques per a un mercat global (segles II-I aC)