La circulació ceràmica a Barcelona i el seu territori adjacent al voltant dels segles XV i XVII a través del seu estudi arqueomètric

El principal objectiu de la tesi és la realització d’un estudi sobre la circulació de la ceràmica a Barcelona en època baixmedieval i moderna, recuperada en excavacions arqueològiques procedents sobretot d’espais domèstics, religiosos i hospitals. L’estudi, realitzat mitjançant una aproximació arqueomètrica, se centra en dos camps fonamentals: la provinença dels vasos ceràmics i la tecnologia emprada per a la seva manufactura. D’aquesta manera es podrà atribuir un taller o producció concreta a les peces i conèixer l’àmbit de distribució dels mateixos per la ciutat. És a dir, es podrà arribar a conèixer en quina part de Barcelona s’està consumint un determinat tipus de ceràmic, si hi ha un major consum d’importacions o bé de peces locals. L’objectiu final de la tesi és contribuir al coneixement de la realitat social, sobre la circulació i l’ús de la ceràmica a la ciutat durant l’època moderna.

Judit Peix